Page 1 of 1

Запишете решението на задачите

в.1
[(5^2).(-5)^2.(-5)^48 - (-5)^52 + (-2)^148 :(-2)^43 +(2^5)^21 -20]:(-2)^2

в.2
пресметнете: [6:(-2)].[80:(-20) -30:(-15)+(2^38):(-2^37)]

в.3
Подредете във възходящ ред:
  • А=(-2)^4
  • B=(-3)^-3
  • C=- 5^2

в.4
Отбележете
вярно грешно
Всяко число, повдигнато на отрицателната степен е отрицателно.
0 е най-малкото положително число
Няма най-малко отрицателно цяло число
Всяко число, повдигнато на четна степен е положително.
(-а)^3 е отрицателно число

Всяко число, повдигнато на отрицателната степен е отрицателно.

0 е най-малкото положително число

Няма най-малко отрицателно цяло число

Всяко число, повдигнато на четна степен е положително.

(-а)^3 е отрицателно число

в.5
Колко е броя на целите числа, с модул по-малък от 7

в.6
Представете 7^10 - 7^9 - 7^8, като произведение на степен и просто число.

в.7
Подредете във възходящ ред:
  • (1/3)^ -4
  • -2^7
  • 3^-3
  • (-2)^0

в.8
Определете вярното:
положително отрицателно
- (-150487)^6
(-1/57)^-88
-2^7 +21
[(-1)^2012]. (-9)^0
[(11)^12]. (-2.6)^0

- (-150487)^6

(-1/57)^-88

-2^7 +21

[(-1)^2012]. (-9)^0

[(11)^12]. (-2.6)^0

в.9
Вашето име


Page 1 of 1